Hirvensalmi Palvelut Tekniset palvelut Rakennusvalvonta Rakennuslupa Piirustusten laatiminenPerjantai 27.11.2015

Piirustusten laatiminen

Lupahakemukseen on  liitettävä rakennuksen pääpiirustukset kahdeksi samanlaiseksi sarjaksi sidottuna. Pääpiirustuksia ovat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Piirustukset laaditaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Piirustukset taitellaan A4 kokoon siten, että nimiö jää näkyviin. Piirustusten vasempaan reunaan kiinnitetään 80 mm reikävälein varustettu nidontaliuska.

Rakentamista koskevan suunnitelman esitystavan tulee olla selkeä ja noudattaa yleisesti käytössä olevaa hyvää piirustustapaa. Lupahakemukseen liitettävien piirustusten tulee olla alkuperäispiirustusten valokopioita tai laatutasoltaan vastaavia. Valokopioitaessa piirustusmerkintöjen värin tulee olla musta. Kopioiden pohjan tulee olla kauttaaltaan vaalea ja tasasävyinen. Ruutu- tai millimetripaperille laadittuja piirustuksia ei hyväksytä.

Piirustusten tulee olla rakennuskohteen vaativuus huomioiden riittävän pätevän suunnittelijan laatimat (nimi ja ammatti).

Pääpiirustukset

Nimiö
Piirustusten oikeaan alakulmaan sijoitetaan nimiö, johon tulee merkitä:

 • Rakennuspaikka (kylä/kortteli/tontti tai kylä/tilan nimi/tilan RN:o)
 • Toimenpiteen luonne (uudisrakennus, laajennus, muutos jne.)
 • Piirustuksen laji (lupakuvissa: pääpiirustus)
 • Rakennuskohteen nimi ja osoite riittävästi yksilöitynä
 • Piirustuksen sisältö ja mittakaava (esim. julkisivu itään 1:100)
 • Päiväys ja suunnittelijan nimiselvennys, ammatti, nimikirjoitus ja puhelinnumero
 • Tarvittaessa esim. muutosten tunnistepäiväys tai vastaavat tiedot.

Nimiösivu jätetään muutoin vapaaksi piirroksista viranomaisten merkintöjä varten.

Asemapiirros

Asemapiirros laaditaan mittakaavaan 1:500 tai 1:200. Erittäin suurissa kohteissa myös mittakaava 1:1000 on mahdollinen. Asemapiirrokseen merkitään nuolella pohjoinen ilmansuunta. Piirros sijoitetaan piirustuslehdelle siten, että pohjoinen on ylhäällä.

 • Tonttia tai rakennuspaikkaa koskevasta asemapiirroksesta tulee käydä ilmi:
 • Rakennettavaksi aiotut, olevat ja purettavat rakennukset sekä rakennelmat
 • uudisrakennuksen ulkomitat ja kerrosluku sekä etäisyydet rajoista ja muista rakennuksista
 • Rakennuksen etäisyys rantaviivasta tontin tai rakennuspaikan rajoittuessa rantaan
 • Tontin tai rakennuspaikan rajat mittoineen
 • Kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset (rekisterinumero ja tilan nimi)
 • Kaava-alueella kortteleiden sekä katu- ja muiden alueiden rajat sekä katujen ja teiden nimet
 • Kaava-alueella korttelia/tonttia koskevat kaavamerkinnät
 • Korkeusluvuin ja korkeuskäyrin tontin tai rakennuspaikan kulmapisteiden, rajojen, rakennuksen nurkkapisteiden sekä piha-alueen eri kohtien suunnitellut korkeusasemat ja korkeussuhteet
 • Sen mukaan kuin tiedot ovat käytettävissä, viralliset ja/tai vaaitut korkeusasemat ja korkeussuhteet
 • Lähiympäristön rakennukset, kiinteistöjen rajat ja korkeussuhteet riittävän laajasti tontin tai rakennuspaikan ulkopuolella
 • Alimman viemäröidyn tason korkeusasema sekä, sen mukaan kuin tiedot ovat käytettävissä, yleisen viemärin padotuskorkeus ja vesimittarin sijainti
 • Vesijohdot ja viemärit kaivoineen, viemärien johtaminen kiinteistön rajalta yleiseen viemäriin
 • Vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisella alueella talousvesikaivon ja jätevesien käsittelylaitteiden sijainti sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka
 • Sadevesi- ja perusvesikaivot sekä pintavesien käsittely
 • Rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja voimajohdot
 • Pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalankulku- ja ajoneuvoliikennejärjestelyt sekä autopaikkajärjestelyt, pelastustiet, luiskat, portaat, tukimuurit ja aidat
 • Väestönsuojan uloskäynti, maanalaiset öljysäiliöt yms., maalämpöputkistot
 • Kiinteistön käyttöön ja jäte- ym. huoltoon kuuluvat tilat ja rakennelmat sekä paikat piha-alueella säilytettävät istutukset ja puusto, poistettavat puut sekä istutettavat alueet, leikkipaikat, oleskelualueet ja autopaikat
 • Ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit

Pohjapiirrokset

Pohjapiirrokset laaditaan rakennuksen kaikista kerroksista sekä kellarista, ullakosta ja vesikatosta. Käytettävä mittakaava pienissä kohteissa on 1:50, suurissa myös 1:100 on mahdollinen.

Pohjapiirroksesta tulee käydä ilmi:

 • Rakennuksen ja osien päämitat
 • Kerrosten, kellarikerrosten, ullakon ja tarvittaessa vesikaton sekä näiden osien korkeusasemat
 • Huoneiden käyttötarkoitus
 • Rakennusosat tehoste-  ja ainemerkein, kantavat rakenteet tarvittaessa paksunnetuin rajausviivoin
 • Savuhormit ja ilmanvaihdon yleisjärjestely
 • Palo-osastojen rajat ja osastoivien rakennusosien paloluokat
 • Pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet
 • Ovien aukeamissuunta sekä tarvittavat kynnykset
 • Vesipisteet ja lattiakaivot
 • Lähelle rakennettaessa ulkoseinän ja tarvittaessa muiden rakenteiden etäisyys lähirakennuksista
 • Leikkauspiirroksen vastaava kohta
 • Tarvittaessa rakennuksen sijainti ilmansuuntiin nähden ja sijaintikaavio, mikäli piirros esittää vain osaa rakennuksesta.

Piirustuksen tekstiosassa selostetaan ilmanvaihdon järjestäminen, kuten tapa tai järjestelmä, jolla tulo/korvausilma ja poisto järjestetään. Samoin selostetaan talousveden hankinta ja jäteveden käsittely sekä lämmityksen järjestämistapa.

Leikkauspiirrokset

Leikkauspiirrokset tulee laatia kaikista rakennuksen rakenteiden ja ominaisuuksien osoittamiseksi tarpeellisista kohdista. Leikkauspiirustuksissa käytetään mittakaavaa 1:50.

Rakenteiden perusratkaisut esitetään rakenteiden poikkileikkauspiirroksina, ns. rakennetyyppeinä, joissa kuvataan ulko- ja väliseinä-, ala-, väli-, ja yläpohja sekä vesikattorakenteet ja savuhormirakenteet. Rakennetyyppien paikannus merkitään pohja- ja leikkauspiirroksiin. Rakennetyypit soveltuvat yleensä esitettäviksi leikkauspiirustuksissa.

Leikkauspiirroksissa esitetään:

 • Rakennusosat tehoste- ja ainemerkein
 • Rakennuksen ja sen osien pysty- ja vaakasuuntaiset päämitat
 • Kerroskorkeudet sekä tarvittaessa kerrosten ja tasojen korkeusasemat
 • Maanpinnan ja julkisivupinnan leikkauskohdat, julkisivupinnan ja vesikaton pinnan leikkauskohdan, sokkelin, räystään, vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai tarvittaessa korkeusmittoina maanpinnasta
 • Vesikaton kaltevuus
 • Huoneiden, tilojen ja kulkuväylien vapaa korkeus
 • Ylä-, väli- ja alapohjien rakenteiden kokonaismitat
 • Olemassa oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta sekä rakenteet kuten ulkonemat, kuilut ja tukimuurit sekä salaojien sijainti rakennuksen välittömässä läheisyydessä tarvittavassa laajuudessa
 • Piha-alueen pinta korkeusasemineen ja tarvittaessa vietto riittävän pitkälle myös naapurin puolelle, jotta voidaan osoittaa tontin pintavesien poisjohtaminen ja esittää mahdolliset täytöt ja leikkaukset
 • Perusmaan laatu ja perustamistapa silloin, kun rakennepiirustuksia ei laadita.

Julkisivupiirrokset

Julkisivupiirrokset laaditaan rakennuksen kaikista sivuista vesikaton näkyvine osineen. Julkisivupiirroksien tulee osoittaa, että suunniteltu rakentaminen arkkitehtuuriltaan täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset huomioon ottaen rakennus sellaisenaan sekä sen suhde ympäröiviin rakennuksiin ja maisemaan. Julkisivupiirrokset laaditaan yleensä samaan mittakaavaan kuin pohja- ja leikkauspiirrokset.

Julkisivupiirroksista tulee käydä ilmi:

 • Julkisivu- ja kattopintojen materiaalit, pintakäsittelyt ja värit tekstein
 • Ilmansuunta, johon julkisivu näkyy
 • Oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta, jos niiden korkeussuhteissa on eroa
 • Maanpinnan ja julkisivun leikkauskohdan, räystään, vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai korkeusmittoina maanpinnasta
 • Ikkunat/ikkunajaotus, syvennykset ja ulkonemat, ovet ja portit sekä julkisivupinnan ja rakennusosien koristelu, luukut, aukot ja säleiköt
 • Näkyviin jäävät pilarit ja palkit
 • Ulkoseinästä tai vesikaton pinnasta ulkonevat kiinteät laitteet, varusteet ja valaisimet, kiinteät aurinkosuojat, talotikkaat, kattotikkaat, kattosillat, lumiesteet, lautasantennit yms. näkyvät laitteet
 • Savupiiput (savupiipun korkeus tai sen huipun korkeusasema merkitään)
 • Räystäslinja
 • Sokkelilinja
 • Näkyviin jäävät pilarit ja palkit
 • Ulkotasot, katokset, parvekkeet, ulkoportaat ja luiskat kaiteineen ja käsijohteineen Aita, tukimuuri sekä rakennuksen tai rakennelman muu osa
 • Julkisivun liittymien viereisillä tonteilla tai rakennuspaikoilla olevien rakennusten julkisivuihin tarpeellisessa laajuudessa, kuitenkin vähintään kuuden metrin etäisyyteen tontin tai rakennuspaikan rajoista.

Erityissuunnitelmat ja selvitykset

Rakennusluvassa voidaan määrätä erityissuunnitelmien laatimisesta ja toimittamisesta rakennusvalvontaviranomaiselle. Tarvittavia erityissuunnitelmia ovat useimmiten rakennesuunnitelmat sekä ilmanvaihto- ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistosuunnitelmat. Erityissuunnitelmat laatii Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt kelpoisuusehdot täyttävä suunnittelija.

Sivu päivitetty 16.8.2011

Hirvensalmen kunta, Keskustie 2, 52550 HIRVENSALMI, vaihde (015) 727 111