Lastenhoidon tuet ja kuntalisä

Lasten kotihoidon tuki ja kuntalisä

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa toinen vanhemmista tai muu hoitaja. Kotihoidon tuki muodostuu lakisääteisestä hoitorahasta sekä tulojen mukaan määräytyvästä hoitolisästä. Hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta. Hoitorahan ja – lisän lisäksi kunta voi maksaa kuntalisää. Lisätietoja https://www.kela.fi/kotihoidontuki-maara-ja-maksaminen

Hirvensalmen kunnassa otettiin käyttöön lasten kotihoidon tuen kuntalisä 1.1.2020 alkaen. Kuntalisää myönnetään hakemuksesta ja kuntalisän saamisen edellytyksenä on, että lasta hoitaa jompikumpi vanhemmista ja lapsella on oikeus lakisääteisen kotihoidon tuen hoitorahaan. Kuntalisä maksetaan vain yhdelle perheen nuorimmalle lapselle. Kuntalisän suuruus on 200 €/kk. Kotihoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää jos perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa.

Kuntalisä myönnetään kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen hakemuksen yhteydessä.

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka lasta hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen päivähoitopaikka. Tukea ei voi saada jos lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, hoitolisä ja mahdollinen kuntalisä. Kela maksaa tuen palkatulle hoitajalle tai päivähoitopaikalle. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa. Lisätietoja https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki

Hirvensalmen kunta maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää 100 €/kk kaikista edellytykset täyttävistä alle kouluikäisistä lapsista. Kuntalisää haetaan samassa yhteydessä yksityisen hoidon tuen kanssa samalla hakemuksella.