Viranhaltijapäätökset

Hirvensalmen kunnan teknisen lautakunnan viranhaltijapäätösten lyhennelmät julkaistaan tällä sivulla. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,  johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteeseen Hirvensalmen Kunta, tekninen lautakunta, Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi, tai hirvensalmi at hirvensalmi.fi

Päätöksen tarkemman sisällön muutoksenhakuohjeineen saa tarvittaessa Hirvensalmen kunnan teknisestä toimistosta, Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi.

Teknisen johtajan vh pts § 14_2024

Teknisen johtajan vh pts § 12_2024

Teknisen johtajan vh pts § 11_2024

Teknisen johtajan vh pts § 9_2024

Teknisen johtajan vh pts § 8_2024

Teknisen johtajan vh pts § 7_2024

Teknisen johtajan vh pts § 6_2024

Teknisen johtajan vh pts § 3_2024

Teknisen johtajan vh pts § 9_2023

Teknisen johtajan vh pts § 8_2023