Viranhaltijapäätökset

Hirvensalmen kunnan kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätösten lyhennelmät julkaistaan tällä sivulla. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,  johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteeseen Hirvensalmen Kunta, kunnanhallitus, Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi, tai hirvensalmi at hirvensalmi.fi

Päätöksen tarkemman sisällön muutoksenhakuohjeineen saa tarvittaessa Hirvensalmen kunnan hallintotoimistosta, Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi

Hj päätös 4.7.2024

KJ VHP 1-2024-kunnanviraston sulku-24.5.2024

vph_§_3_käyttövuorot vt.hallintojohtaja