Sidonnaisuudet

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet listataan luottamushenkilöiden tekemien omien ilmoitusten perusteella 1.6.2017 alkaen.

Luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen perustuu uudistuneeseen kuntalakiin
410/2015 84 § Sidonnaisuuksien ilmoittaminen.

Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

sidonnaisuudet_11042024